140x65x33 bearing

Contact Now

65 mm x 140 mm x 33 mm SKF NJ 313 ECM thrust ball bearings

400 256 mm
256 466 mm

65 mm x 140 mm x 33 mm SKF 313-Z deep groove ball bearings

160 410
160 mm CRD-8201

65 mm x 140 mm x 33 mm SKF 6313/HC5C3 deep groove ball bearings

9,95 kN 13,7 kN
65 mm x 140 mm x 33 mm HK 1516

65 mm x 140 mm x 33 mm SKF N 313 ECM thrust ball bearings

112 kN 8,5 mm
15,5 mm 2 mm

65 mm x 140 mm x 33 mm SKF 7313 BECBP angular contact ball bearings

23,8125 0,853 Kg
65 mm x 140 mm x 33 mm 68,5 kN

65 mm x 140 mm x 33 mm SKF 7313 BECBPH angular contact ball bearings

45,618 mm 26,988
45,618 82,931

65 mm x 140 mm x 33 mm SKF NUP 313 ECJ thrust ball bearings

25 mm 65 mm x 140 mm x 33 mm
12,8 kN 15

65 mm x 140 mm x 33 mm SKF 6313-RS1 deep groove ball bearings

0,71 kN 65 mm x 140 mm x 33 mm
9 mm 28000 r/min

65 mm x 140 mm x 33 mm SKF 7313 BEGBM angular contact ball bearings

6,4 mm 1210 kN
6,4 mm 85,725

65 mm x 140 mm x 33 mm SKF NU 313 ECM thrust ball bearings

7213BGM 65,000 mm
23,000 mm 65,000
1/4